Skolotāji

Rīgas Centra humanitārās vidusskolas skolotāji
Latviešu valodas un literatūras metodiskā komisija
Svešvalodu metodiskā komisija
5. - 12. klašu audzinātāji
Sākumskolas metodiskā komisija
Matemātikas metodiskā komisija
Dabaszinību metodiskā komisija
Kultūras metodiskā komisija